en-Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie

22/03/2016

Autor JUDr. Pavla Komendová, advokátka

Dne 24. 12. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a které značně zasáhlo do stávající podoby ochranné známky Společenství. Uvedené Nařízení vstoupí v platnost dne 23. 3. 2016 a provede mimo jiné i kosmetické změny v systému ochranných známek tím, že přejmenuje dosavadní Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a současně změní název i stávajících ochranných známek společenství, které se stanou nově Ochrannými známkami Evropské unie.

Podoba ochranné známky
Nové nařízení s sebou přináší novou definici ochranné známky Evropské unie: "Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, barvy jako takové, tvar výrobků nebo jejich obalů nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen 'rejstřík') způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky."[1]

Pod tuto definici můžeme zařadit již hojně užívané ochranné známky vyjádřené slovem, obrázkem, logem nebo i 3D známky. Nově se však objevují ochranné známky např. v podobě barvy stanovené dle barevné škály nebo čísla, nebo ochranné známky zvukové, zachycené v podobě notového zápisu nebo zvukové stopy. I u těchto nových typů ochranných známek však bude velmi obezřetně ze strany úřadu posuzována rozeznatelnost a vnímání takové ochranné známky z pohledu průměrného spotřebitele. Otázkou je stále zápis ochranných známek "čichových", neboť právní úprava EU požaduje, aby byla ochranná známka vyobrazena tak aby umožňovala určit přesný rozsah ochrany, kterou ochranná známka poskytuje, což je u vůní značně složité i z toho důvodu, že čich je smyslem, jehož vjemy jsou značně subjektivní. Možnosti a okolnosti zápisu ochranné známky vůně ukáže pravděpodobně až samotná praxe.

Procesní otázky
Po nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení již nebude umožněno podávat přihlášky ochranných známek Evropské unie prostřednictvím národních úřadů, jako je například náš Úřad průmyslového vlastnictví, jak bylo do nynějška pro některé z přihlašovatelů zvykem. Přihlašovatel tak bude muset podat přihlášku vždy přímo k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.
Nová právní úprava současně také upřesňuje definici popisného charakteru ochranné známky, který má ve většině případů za následek zamítnutí zápisu ochranné známky. Směrnice, která má harmonizovat úpravy v jednotlivých členských státech pak uvádí, že do rejstříku se nezapíší "ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností."[2] Směrnice by měla také sjednotit pravidla a postupy jednotlivých úřadů členských států v řízeních o zrušení a neplatnost ochranné známky.

Poplatky
Nové nařízení s sebou přináší změny i v poplatkové politice Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. Aktuálně je poplatek za podání přihlášky ochranné známky stanoven na 1.050 euro a v případě elektronického podání na 900 euro. Tento poplatek pokrývá až 3 třídy výrobků a služeb a za 4. a každou další třídu výrobků a služeb je nutné uhradit další poplatek ve výši 150 euro. Nově však bude výše poplatku odstupňována už od první třídy výrobků a služeb. Poplatek za podání přihlášky ochranné známky pro jednu třídu výrobků a služeb bude nyní v základní sazbě 1.000 eur, v případě elektronického podání za 850 eur, poplatek za druhou třídu výrobků a služeb bude ve výši 50 eur a za každou další třídu 150 eur. Novinkou je také to, že přihlašovací poplatek bude nutné uhradit bezprostředně po podání přihlášky ochranné známky bez dodatečné lhůty. 

Tento článek byl dne 22. 3. 2016 publikován na portále epravo.cz