Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva, včetně pořádání odborných seminářů. Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Identifikační a kontaktní údaje správce: Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 06204872, se sídlem Florianova 440/17, Královo Pole, 612 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100699 (dále též "AKSKP"), kontaktní e-mail: office@akskp.cz, tel.: +420 775 013 212.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

Automatizované individuální rozhodování: Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla AKSKP je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.


ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Za účelem plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb) nebo plnění právních povinností (povinností ve smyslu účetní, daňové legislativy, legislativy upravující výkon advokacie apod.) zpracováváme zejména: jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu a jiné transakční údaje, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození a ostatní kategorie osobních údajů související s konkrétními poskytovanými službami (zejména osobní údaje vašich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob, proti kterým uplatňujete své nároky či které uplatňují své nároky proti vám).

Za účelem našich oprávněných zájmů (identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.) zpracováváme zejména: jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu a jiné transakční údaje, IČO, DIČ.

V případě, že bychom měli v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, můžeme tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělíte na samostatné listině.

Zpracování osobních údajů našich zaměstnanců a spolupracujících advokátů máme upravené vnitropodnikovým předpisem.


DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená.

V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nepředáváme žádným jiným správcům.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předáváme orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy nám tak ukládá zákon.

Využíváme následující zpracovatele osobních údajů:

Oblast spolupráce - Název zpracovatele

  • advokátní systém SingleCase -  Single Case, s.r.o., IČO 02894815, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • účetní služby - ATACON, spol. s r.o. IČO 60748192, se sídlem Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno
  • IT služby - System4u a. s., IČO 26945231, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno

Zpracování osobních údajů mohou pro AKSKP provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od AKSKP potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od AKSKP opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Máte zároveň právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo na to, aby AKSKP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů: Máte právo na to, aby AKSKP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby AKSKP omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AKSKP mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) AKSKP již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody AKSKP převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo z důvodů týkajících se konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které AKSKP zpracovává z důvodu jejího oprávněného zájmu. AKSKP v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že AKSKP nezpracovává vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: AKSKP je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí vám AKSKP toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že AKSKP zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu office@akskp.cz.

Upozorňujeme vás, že s ohledem na specifický charakter činností naší společnosti (výkon advokacie) může být výkon některých vašich výše uvedených práv výrazně omezen, zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady zpracování osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze zásad bude vždy dostupná na našich webových stránkách www.akskp.cz a v sídle společnosti.

V Brně dne 25. 5. 2018