NABÍZENÉ ÚSCHOVNÍ SLUŽBY

Vyjma právních služeb uvedených zde Vám naše kancelář může nabídnout široké služby advokátních úschov, například:

 • úschovy finančních prostředků,
 • úschovy listin,
 • úschovy biometrických zařízení podle níže uvedeného úschovního řádu.

V ceně je zahrnut vždy komplexní servis spojený s advokátní úschovou včetně splnění všech zákonných povinností a stavovských povinností vůči České advokátní komoře. Cenu za úschovu Vám nabídneme individuálně, v závislosti na konkrétním případu a objemu realizované úschovy.


Úschova finančních prostředků:

Úschovu finančních prostředků provádíme na zvláštní účet u banky, kdy pro každou z transakcí je zřízen zvláštní účet. Součástí procesu úschovy je i splnění povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).


Úschova klíčů pro šifrování biometrických dat:

Úschovní řád pro úschovu pro úschovu biometrických klíčů pro šifrování biometrických dat je k dispozici níže na této stránce.


Úschovní řád pro biometrická zařízení

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tento úschovní řád (dále jen "Řád") blíže upravuje práva a povinnosti mezi Uschovatelem a Objednatelem při poskytování Služby úschovy Klíčů.
 • Klíčem se rozumí klíč, kterým byla zašifrována biometrická data při podpisu dokumentu Oprávněnou osobou.
 • Služba úschovy Klíčů spočívá v uložení Klíčů v bezpečnostní schránce a jejich vydání Oprávněné osobě za podmínek stanovených v tomto Řádu.
 • Objednatelem může být pouze právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba.
 • Oprávněná osoba je fyzická osoba, která rozporuje pravost podpisu a požádá Uschovatele o vydání Klíče za podmínek stanovených v tomto Řádu.
 • Kvalifikovaná osoba je soudní znalec jmenovaný ve smyslu zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI USCHOVATELEM A OBJEDNATELEM

 • Objednatel zašle Uschovateli poptávku na Službu úschovy Klíčů e-mailem na e-mailovou adresu office@akskp.cz (dále jen "Poptávka").
 • Uschovatel následně vyhotoví nabídku, součástí které budou zejména podmínky Služby úschovy Klíčů, které nejsou uvedeny v tomto Řádu, cenové a platební podmínky a datum platnosti Nabídky (dále jen "Nabídka") a zašle ji Objednateli na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána Poptávka.
 • K uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Uschovatelem dochází okamžikem, kdy Objednatel potvrdí na e-mailovou adresu office@akskp.cz přijetí Nabídky bez výhrad, dodatků, omezení nebo jiné změny (dále jen "Smlouva").
 • Objednatel přijetím Nabídky dle předchozího odstavce tohoto článku Řádu projevuje souhlas s tímto Řádem a zavazuje se ho dodržovat.

III. UKONČENÍ SMLOUVY MEZI USCHOVATELEM A OBJEDNATELEM

 • Není-li mezi Uschovatelem a Objednatelem dohodnuto jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
 • Uschovatel a Objednatel mají právo Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. Výpovědní lhůta je šest (6) měsíců a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 • Poruší-li Objednatel hrubě nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z tohoto Řádu nebo uzavřené Smlouvy a neodstraní-li toto hrubé porušení nebo porušování do deseti (10) dní od doručení upozornění zaslané písemně nebo elektronicky Objednateli, je Uschovatel oprávněn od Smlouvou odstoupit s okamžitou platností a poskytování Služby úschovy Klíčů ukončit.
 • Objednatel se zavazuje sdělit Uschovateli do patnácti (15) dnů od doručení výpovědi podle odst. 2 tohoto článku Řádu nebo odstoupení podle odst. 3 tohoto článku Řádu subjekt, kterému má Uschovatel předat Klíče.
 • Nesdělí-li Objednatel Uschovateli ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku Řádu subjekt, kterému má Uschovatel předat Klíče, následující den budou Klíče skartovány, nedohodnou-li se strany jinak.

IV. SOUČINNOST PŘI OVĚŘENÍ PODPISU

 • Uschovatel umožní Oprávněné osobě provést ověření podpisu za splnění následujících podmínek:
 • Uschovateli bude zaslána písemná výzva k součinnosti při ověření podpisu,
 • Uschovateli bude doloženo, že bylo zahájeno soudní řízení, předmětem kterého bude dokazování pravosti podpisu,
 • Oprávněná osoba určí Kvalifikovanou osobu, které bude součinnost při ověření popisu poskytnuta.
 • Součinnost proběhne výhradně na technických prostředcích Uschovatele. Kvalifikované osobě budou předány výstupy ve formě dokumentu ve formátu PDF.
 • O průběhu ověření bude sepsán notářský zápis, náklady notářského zápisu nese Oprávněná osoba.
 • Odměna Uschovatele za součinnost při ověření podpisu je 5.000 Kč bez DPH a bude osobou Oprávněnou uhrazena nejpozději ke dni, kdy součinnost proběhne.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Při provádění Služby úschovy Klíčů nedochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 9 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Tento Řád je vyhotoven pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 • Uschovatel je oprávněn Řád v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Uschovatel je povinen oznámit skutečnost, že byl Řád změněn, ve formě emailu na e-mailovou adresu Objednatele, a to alespoň 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Řádu. Objednatel má právo změny Řádu odmítnout, a to zasláním výpovědi ve formě dopisu nebo e-mailu, zaslaného na adresu Uschovatele; výpovědní lhůta se sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do účinnosti nové verze Řádu. Neodmítne-li Objednatel změny Řádu, které mu byly řádně oznámeny, řídí se vztah ze Smlouvy novou verzí Řádu ve znění, ve kterém byly Uschovatelem oznámeny.
 • V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto Řádu je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 • Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Uschovatelem a Objednatelem při uzavření Smlouvy dle tohoto Řádu se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy a právních vztahů touto Smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Uschovatele. 

Tato verze úschovního řádu je platná a účinná od 25. 6. 2019.