Koupě E-shopu a právo

06.04.2021

Autor: Mgr. Ing. Petra Lupieńská, advokátka

Koupit fungující e-shop může být výborná obchodní příležitost. Jedná se o relativně snadnou cestu, jak rozšířit své podnikatelské aktivity či spektrum svých služeb na internetu. Jednoduše lze přeskočit přípravné fáze spočívající v budování zákaznické základny, vyhledávání spolehlivých dodavatelů, tvorby značky apod. Jak ale e-shop převést, aby se na něco nezapomnělo? Tento článek se zejména zaměřuje na (velice častý) smluvní prodej jednotlivých vybraných částí e-shopu, na závěr ale také uvádí jiné (mnohdy vhodnější) varianty řešení.

Převod jednotlivých částí

První možností, která se nabízí, je prodej jednotlivých vybraných částí e-shopu. Pokud si smluvní strany zvolí tuto variantu, je potřeba myslet na to, že internetový obchod je z právního pohledu tvořen mnoha složkami, které podléhají ochraně dle autorského práva (počítačové programy, grafika, databáze), přičemž možnost disponovat s těmito složkami může být složitější, než je tomu u hmotných věcí. Situace bude odlišná v případě tzv. krabicového řešení e-shopu (prodej či pronájem hotového řešení) a v případě, kdy byl e-shop vytvořen individuálně na míru. Vždy je však nutné ověřit, jakou licenci udělil dodavatel řešení současnému majiteli e-shopu a zda je možné e-shop i bez souhlasu tohoto dodavatele převést na třetí osobu.

Ve smlouvě o převodu e-shopu je potřeba zejména vyřešit:

Domény. Nedílnou součástí smlouvy o převodu e-shopu by měl být převod doménových jmen. Postupuje se dle pravidel příslušného registrátora, přičemž změna držitele jména domény bývá relativně rychlá jak v případě, že kupující zůstane u stejného registrátora, tak za situace, kdy se rozhodne doménu převést na registrátora jiného. Důležitá je součinnost obou smluvních stran.

Významnou součástí e-shopu jsou také grafická a textová autorská díla. Smluvní strany si musí dát pozor, aby došlo k převodu výkonu majetkových autorských práv nebo minimálně poskytnutí potřebné licence k jejich užití. Pokud by převodu majetkových autorských práv nedošlo, obrázky, veškerá grafika webu a texty by nový provozovatel e-shopu užíval neoprávněně a zbytečně se vystavoval riziku, že po něm bude vymáhána náhrada škody či bezdůvodného obohacení, která se může pohybovat v nemalé výši.

Ochranné známky. Má-li kupující v úmyslu užívat názvy či loga související s e-shopem, která jsou chráněná prostřednictvím ochranné známky, v rámci prodeje e-shopu by se nemělo zapomenout i na převod ochranných známek. Ať už se jedná o ochranné známky národní, EU nebo mezinárodní, proces převodu není složitý. Je ale nutné počítat se správními poplatky, které je nutné příslušným úřadům uhradit.

Databáze. Jednu z největších hodnot e-shopu představují jistě také databáze s ním spojené, ať už se jedná o databáze produktů, obchodních partnerů, zákazníků, atd. Vždy by tak měl nabyvatel myslet na to, aby na něj byla převedena i veškerá práva pořizovatele databáze. V rámci převodu databáze zákazníků či obchodních partnerů je nutné současně vyřešit problematiku předání osobních údajů, aby vše proběhlo v souladu s GDPR[1] a zákonem o zpracování osobních údajů.[2]

Zásoby na skladu. Na koupi skladových zásad se užijí ustanovení občanského zákoníku upravující koupi[3]. Smluvní strany si musí dohodnout, zda provedou ke dni převodu inventuru a kupující převezme konkrétní položky dle inventury, nebo si kupující skladové zásoby koupí tzv. úhrnkem, tedy bez precizní specifikace jednotlivých součástí, jak "stojí a leží".

Další hmotný majetek. Stejně jako v případě zásob na skladu se u prodeje dalšího hmotného majetku, jako je například vybavení kanceláře, automobily apod. bude jednat o klasickou koupi.

Lidé. Má-li dosavadní vlastník e-shopu zaměstnance, v rámci prodeje e-shopu nastává otázka, jakým způsobem se s těmito pracovněprávními vztahy vypořádat. Ukončovat současné pracovní poměry a uzavírat nové s novým majitelem e-shopu zpravidla není vhodnou variantou ani pro zaměstnance ani pro zaměstnavatele. Jako příklad "nevýhody" na straně dosavadního zaměstnavatele lze uvést nárok zaměstnance na odstupné, které se zvyšuje s ohledem na dobu trvání pracovního poměru. Zákoník práce nabízí řešení v podobě tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahu, což je proces, kdy dojde ke změně v osobě zaměstnavatele, ale pracovněprávní vztah nadále beze změn pokračuje. Laicky řečeno je po přechodu práv a povinností zaměstnavatelem "někdo jiný", ale zbývající parametry pracovněprávního vztahu (jako je osoba zaměstnance, druh práce, místo výkonu práce, další dohodnuté podmínky) zůstávají stejné.

Nevýhodou postupu spočívajícího v převodu jednotlivých částí e-shopu je skutečnost, že se převede pouze to, co bude ve smlouvě výslovně uvedeno. Pokud by se něco opomenulo, kupujícímu to v budoucnu může přinést starosti a provozování e-shopu se může zkomplikovat.

Koupě závodu

Druhou variantou, jak e-shop převést, je koupě závodu. Jedná se o velmi elegantní a z právního pohledu nejčistší řešení, které může jak prodávajícímu, tak kupujícímu ušetřit mnoho starostí. Smlouvou o koupi závodu "nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží", při koupi závodu tedy přechází na kupujícího jednou smlouvou všechen majetek a všechny smluvní vztahy související se závodem. Mezi výhody určitě patří její rychlost a právní a administrativní jednoduchost, neboť není nutné uzavírat nové smlouvy s obchodními partnery, dodavateli systémů, zaměstnanci apod. Jelikož v rámci prodeje závodu kupující nastupuje do práv a povinností původního vlastníka, za nevýhodu lze považovat například skutečnost, že kupující bude muset řešit záruky z prodejů, závazky, které prodávající učinil atd.

Koupě společnosti proovozující e-shop

Pokud je jedinou činností prodávajícího provozování e-shopu a jedná se o obchodní korporaci, smluvní strany mohou zvážit i variantu převodu obchodního podílu této obchodní korporace. V takovém případě se kupující stane novým společníkem společnosti a bude pokračovat v činnosti, kterou vybudoval původní vlastník.

Nepřichází-li v úvahu koupě podílu ve společnosti provozující e-shop, ideální variantou je smlouva o prodeji závodu. Jak je uvedeno výše, výhodou je skutečnost, že není potřeba konkrétně specifikovat jednotlivé součásti a položky e-shopu, čímž se smluvní strany mohou vyhnout případným budoucím problémům. Ve všech výše uvedených variant prodeje e-shopu je vedle zkušeného právníka více než vhodné do procesu zapojit také schopného účetního a ideálně i daňového poradce, který si s převodem poradí a řádně všechny procesy pomůže zaúčtovat.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

[2] Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

[3] § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, v platném znění


Článek publikován na webu epravo.cz