OSVČ vs. SRO

01.04.2022

Autor: Mg. Ing. Petra Lupieńská, advokátka

Každý začínající podnikatel si musí na začátku svého podnikání položit zásadní otázku, a to, zda bude podnikat jako fyzická osoba OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná nebo také "živnostník"), anebo si založí právnickou osobu, tedy nějakou formu obchodní společnosti. 

V Česku jde nejčastěji o společnost s ručením omezeným. Obě varianty mají své výhody i nevýhody, se kterými je vhodné se seznámit. Existují možnosti, jak formu změnit i v průběhu podnikání, avšak ušetříte si čas i finance, pokud tuto otázku vyřešíte jako jednu z prvních.

Kdo je osoba samostatně výdělečně činná?

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která se věnuje výkonu výdělečné činnosti samostatně pod svým jménem. Zároveň musí jít o osobu, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku 15 let. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu podnikání, budete si muset vyřídit živnostenské oprávnění na živnostenském úřadu, a můžete se rovnou pustit do podnikání. Jako OSVČ můžete svou činnost kdykoliv ukončit nebo pozastavit, přičemž vždy máte povinnost o změně informovat příslušné orgány. Současně je potřeba zvážit, zda budete vykonávat svou činnost jako hlavní (budete podnikatelé na "plný úvazek"), nebo vedlejší. To je možné např. v případě, že jste student, pobíráte rodičovský příspěvek, jste zaměstnanec a zaměstnavatel za vás odvádí pojistné, jste starobní nebo invalidní důchodce a v dalších zákonem stanovených případech.

Co znamená společnost s ručením omezeným?

Společnost s ručením omezeným je jedna z forem obchodních společností, kterou je možné v České republice za účelem podnikání založit. Jedná se o společnost kapitálovou. Společnost tohoto typu může založit jediný společník nebo více společníků. Jedná se o vhodnou platformu pro téměř jakýkoli typ podnikání s vysokou variabilitou v nastavení společnosti. Statutárním orgánem, který je oprávněn společnost zastupovat, je jednatel, který nemusí být společníkem. Společníci se tak na řízení společnosti nemusí vůbec účastnit.

Jaké jsou rozdíly mezi těmito formami?

Pokud jde o vznik, začít podnikat jako živnostník je jednodušší a méně administrativně nákladné. V podstatě vás bude vyřízení živnosti stát pouze poplatek, který musíte uhradit na živnostenském úřadu, a váš čas, který vyřízením strávíte.

Založení s.r.o. je pak nákladnější. Časově se dá tato obchodní společnost také založit velice rychle (založení nemusí trvat ani týden), je potřeba však znát postup nebo společnost založit za pomocí odborníka, např. advokáta, kterému udělíte plnou moc a už se o nic nemusíte starat. Zajímavou novinkou je založení společnosti online s notářem. Notářský zápis o založení společnosti s vámi sepíše notář, aniž byste se museli spolu fyzicky potkat. Vaše online identifikace proběhne pomocí bankovní identity Bank ID, tedy prostřednictvím své banky, nebo pomocí identity občana - např. eObčanka, která obsahuje čip a jeho elektronická funkcionalita byla aktivována. Pro přihlášení tímto občanským průkazem je zapotřebí čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software. Pro online založení je však nezbytné, abyste měli vlastní elektronický podpis, jinak nebude možné notářský zápis na dálku podepsat. Další variantou je koupit si tzv. ready made společnost, tedy společnost, která je již založená a má vyřízeny všechny potřebné záležitosti.

Rozdíl mezi OSVČ a s.r.o. spočívá také v účetní a daňové oblasti. Jako OSVČ musíte platit 15% daň z příjmu fyzické osoby, dále pak máte povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Od loňského roku je možné se přihlásit k tzv. paušální dani. Měsíčně budete platit fixní částku 5994 Kč (pro rok 2022) bez ohledu na výši příjmů a nebudou muset po skončení zdaňovacího období podávat daňové přiznání a přehledy. Institut paušální daně je dobrovolný, nemohou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun a nejsou plátci DPH, a to ani dobrovolnými. Pro OSVČ zpravidla platí, že si vedou tzv. daňovou evidenci.

Oproti tomu s.r.o. musí vést účetnictví a veškeré finanční transakce evidovat. Jako společnost s ručením omezeným odvádíte 19% daň z příjmu právnických osob. Budete-li chtít jako společník získat peníze ze svého s.r.o., není to tak jednoduché jako u OSVČ. První možností je si vyplatit podíl na zisku. K tomu však potřebujete počkat na konec účetního roku, zpracovat účetní závěrku a podat daňové přiznání. Můžete se i v průběhu kalendářního roku rozhodnout o výplatě záloh na podíl na zisku, jde to však pouze po splnění zákonem stanovených podmínek. V každém případě je potřeba mít na paměti, že podíl na zisku je příjmem podléhajícím 15% dani. V podstatě je tak podíl na zisku příjem, který je daněn "dvakrát". Na první pohled to vypadá méně výhodně než u OSVČ, ale v případě vyšších výdělků se nabízí různé daňové optimalizace. Variantou je také pracovat pro s.r.o. jako zaměstnanec a pobírat mzdu nebo jako jednatel pobírat odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce a tím si zajistit pravidelný příjem.

Odlišností mezi OSVČ a s.r.o. je samozřejmě vícero. Zapomenout nesmíme např. na řízení. OSVČ je založeno na osobním výkonu činnosti. OSVČ je vždy postavena na osobě podnikatele. Oproti tomu v s.r.o. se jako majitel na řízení společnosti nemusíte vůbec podílet. Vaše společnost má svého jednatele, který společnost zastupuje navenek. Samostatnou otázkou je pak odpovědnost. OSVČ odpovídá celým svým majetkem. Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti jen do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. I v případě s.r.o. existují situace, kdy je za pochybení odpovědný jednatel, obecně je ale s.r.o. "bezpečnější" formou podnikání než živnost. Pokud jde o zveřejňování účetní závěrky, jako OSVČ nemáte povinnost ji nikde zveřejňovat. Naopak s.r.o. má povinnost zveřejnovat v obchodním rejstříku nejen účetní závěrku, ale také jiné dokumenty. Samostatnou otázkou je také prestiž. Chcete-li podnikat pod názvem firmy, budovat značku, zvažujete, že do podnikání v budoucnu přiberete další osobu nebo investora, či společnost v budoucnu prodáte, jednoznačně vhodnější formou je s.r.o.


Článek byl publikován na webu Právní prostor