Povinnosti příjemce dotace při přeměně společnosti

11.02.2021

JUDr. Pavla Komendová, advokátka

Jaké povinnosti příjemce dotace jsou spojeny se změnami vyvolanými v důsledku některé z forem přeměn společnosti?

Obecně první emocí žadatele o dotaci při obdržení rozhodnutí dotačního orgánu o poskytnutí dotace na jeho projekt je radost ze získané finanční podpory pro jeho aktivity. Tuto prvotní radost ale docela rychle střídá obava z řádného plnění všech administrativních i jiných povinností, které jsou s takovou dotací spojeny. A že porušení dotačních pravidel nezůstává bez následků, není asi nutno zdůrazňovat. Kolegové zabývající se obranou našich klientů při krácení dotací by o tom mohli psát romány. V rámci tohoto článku bych ale ráda upozornila na povinnosti příjemce dotace, které jsou spojeny se změnami vyvolanými v důsledku některé z forem přeměn společnosti.

Své hlavní povinnosti zjistí příjemce dotace zejména z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek na toto rozhodnutí navázaných, jejichž podoba závisí na programu, z jakého dotace čerpá, a mnoha dalších skutečnostech. Být si vědom všech svých povinností není pro příjemce dotace mnohdy vůbec jednoduché. A co potom povinnosti, o nichž se vlastně nemusí rozhodnutí ani podmínky na něj navázané výslovně vůbec zmiňovat, a že jich někdy není málo. Povinnostmi, které najdete často spíše jen v právních předpisech nebo v metodických pokynech vydaných poskytovateli, bývají povinnosti týkající se příjemce dotace, který je osobou zúčastněnou na přeměně. Tyto povinnosti lze obecně rozdělit na dvě úrovně.

Informační povinnost

Každý subjekt zúčastněný na přeměně, který je současně příjemcem veřejné podpory, má základní povinnost stanovenou ustanovením § 39a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a to "nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory". Příjemce dotace je tak povinen oznámit svůj záměr účastnit se přeměny, ať už se jedná o fúzi, odštěpení či změnu právní formy, poskytovateli dotace. Důvod je zcela pochopitelný, neboť tyto procesy mohou značným způsobem ovlivnit jak získání, tak čerpání dotace a mohou být pro poskytovatele podstatnou změnou, která u příjemce dotace probíhá.

Nutno však doplnit, že ne vždy stačí spoléhat na dikci zákona, neboť tato zákonná povinnost je jakýmsi základním pravidlem, které může být doplněno podmínkami projektu o další detaily. V některých případech je možné se setkat s podrobnějšími požadavky na formu a způsob podání takové informace či požadavky na doplnění této informace další dokumentací, např. projektem přeměny, nebo písemným vyjádřením, jak by mohla daná změna ovlivnit získání nebo čerpání dotace.

Informační povinnost však nebude pro poskytovatele dotace dostačující, je-li příjemce účastníkem přeměny jako zanikající společnost a dochází tedy k převodu jeho jmění, a to včetně práv a povinností souvisejících s dotačním titulem, na nástupnickou společnost. V takovém případě je nutné nad rámec uvedené informační povinnosti splnit minimálně další povinnosti dle ustanovení § 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a to v návaznosti na to, zda má příjemce zájem, aby příslušná práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace přešla na nástupnickou společnost či nikoliv.

Povinnost získat předchozí souhlas

Je-li příjemce účastníkem přeměny (fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka) jako zanikající společnost a má-li zájem na převodu práv z dotačního titulu na svého právního nástupce, což budou s největší pravděpodobností zcela převažující případy, pak podle § 14a zákona o rozpočtových pravidlech je příjemce povinen předem požádat poskytovatele dotace o souhlas s tímto převodem. Hlavním argumentem pro tento požadavek je zajištění vědomosti poskytovatele o tom, komu je dotace poskytnuta, a možnost rozhodovat, zda přechodem práv z dotačního titulu nedojde k narušení účelu poskytnuté dotace či porušení jakýchkoliv jiných podmínek projektu.

Lhůta pro podání žádosti o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace je zákonem stanovena na termín "nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka". Podle ustanovení § 14a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech musí příjemce k žádosti připojit také "projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka a jeho odůvodnění, zejména s ohledem na skutečnost, zda i poté, co nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, zachován".

Poskytovatel na základě dodaných podkladů pak posuzuje zejména, zda plánovanou změnou u příjemce bude zachován účel, pro který byla dotace poskytnuta a rozhoduje o udělení či zamítnutí souhlasu. V případě, že s převodem práv a povinností z dotačního titulu poskytovatel nesouhlasí, žádost zamítne a příjemce dotace je pak povinen vrátit vyplacenou dotaci nebo její část (v rozsahu dle rozhodnutí poskytovatele), a to nejpozději do dne podání návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Samozřejmě má v takovém případě příjemce dotace také možnost plánovanou přeměnu nakonec nerealizovat a od její realizace po nesouhlasném stanovisku poskytovatele dotace raději ustoupit.

Automatická povinnost vrátit dotaci

Stejně jako při zamítnutí žádosti postupuje příjemce dotace, který je účastníkem přeměny jako zanikající společnost, v případě že nemá zájem, aby práva a povinnosti z dotačního titulu přešly na jeho právního zástupce. Příjemce dotace k takovému vrácení dotace musí přistoupit automaticky nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, aniž by jej k tomu poskytovatel musel jakkoliv vyzývat.

Pozor na případné další podmínky

Shrnutí těchto zákonných podmínek je však nutné brát jako jakýsi minimální standard, kterého by si obchodní společnosti nebo družstva měly být vědomy vždy, když plánují účastnit se přeměny dle zákona o přeměnách. Každý program, v rámci kterého byla společnosti udělena dotace, však může mít specifické požadavky a klást na příjemce zvýšené nároky, které musí být v takových případech ze strany příjemce dotace splněny.

Článek publikován na webu Právní prostor.cz