První fáze elektronické evidence tržeb (EET) je za dveřmi

22.11.2016

Autor Mgr. Bc. Petra Františová, advokátní koncipientka

Elektronická evidence tržeb se dotkne subjektů, kteří platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice. Jedná se nejen o právnické osoby s podnikatelskou činností, ale také podnikající fyzické osoby. Důvodem zavedení EET je dlouhodobé krácení daňových povinností v některých oblastech podnikání. Podle Českého statistického úřadu dosahují nevykázané příjmy v České republice cca 170 mld. Kč ročně, což je částka přesahující více než dvojnásobek schodku státního rozpočtu.[1] 

Elektronická evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti dne 13. 4. 2016 (dále jen "ZoET"). Spolu s tímto zákonem nabyl platnosti zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Oba uvedené zákony nabydou účinnosti dne 1. 12. 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první fázi již 1. 12. 2016, cílem tohoto článku je shrnout základní fakta a povinnosti pro podnikatele.

Subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (§ 3 odst. 1 ZoET). Na úvod se důležité poznamenat, že do EET se zapojí jen ti podnikatelé, kteří inkasují platební kartou, v hotovosti, stravenkami, šeky a dalšími obdobnými formami plateb. Podnikatelů, kteří inkasují bezhotovostně (přímým převodem z účtu na účet) se EET netýká.[2]

Předmětem evidence tržeb budou evidované tržby poplatníka. Evidovanou tržbou je platba, která splňuje jednak formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tzn. je uskutečněna v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, platební kartou, směnkou, šekem nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET). Obě uvedené podmínky musí být splněny současně. ZoET rovněž stanovuje tržby vyloučené z evidence tržeb. Jedná se např. o tržby státu, územního samosprávného celku, České národní banky atd. (§ 12 ZoET). V případě, že bude mít podnikatel pochybnosti, zda určitá platba je evidovanou tržbou a podléhá tak EET, může požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby (§ 32 ZoET). Žádost je možné podávat příslušnému správci daní od 1. září 2016 a podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč[3].

Zapojování podnikatelů do EET se bude provádět postupně celkem ve čtyřech fázích, a to z důvodu, aby podnikatelé měli dostatečný prostor k přípravě. Poplatníci se budou do evidence tržeb zapojovat podle jednotlivých činností, které vykonávají, nikoliv pouze podle hlavní činnosti. Podnikatelé musí nyní posoudit a vyhodnotit, z jaké činnosti jim plynou tržby a následně zatřídit danou činnost do příslušné fáze dle klasifikace NACE [4].

  • 1. fáze bude zahájena 1. prosince 2016 a týká se ubytovacích a stravovacích služeb (klasifikace NACE pod kódem 55 a 56 - pouze tržby za stravovací služby), (např. hotely, kempy, restaurace, kavárny),
  • 2. fáze bude zahájena 1. března 2017 a týká se maloobchodu a velkoobchodu (klasifikace NACE pod kódem 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47), (např. stánkový prodej, prodej na tržištích, obchod s motorovými vozidly),
  • 3. fáze bude zahájena 1. března 2018 a týká se ostatních činnosti vyjma těch v 1., 2. nebo 4. fázi (klasifikace NACE pod kódem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 56 - tržby z dodání zboží, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99), (např. taxislužba, cukráři, řezníci, lékaři, právníci),
  • 4. fáze bude zahájena 1. června 2018 a týká se vybraných řemesel a výrobní činnosti (klasifikace NACE pod kódem 13, 14, 15, 16, 17, 20.4, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 43, 95 a 96), (např. výroba oděvů, výroba nábytku, kadeřnice, maséři).

Základní pravidlo je, že podnikatel bude evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. V praxi se však velmi často podnikatelé setkají s tím, že v jedné provozovně budou přijímat tržby za více činností, které spadají do různých fází EET. V takovém případě budou moct podnikatelé začít evidovat tržby dříve, než nastane zákonná povinnost, tzn. současně s tržbami, které již evidenci podléhají. Záleží tak na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně dle jednotlivých fází systému evidence, anebo najednou. ZoET nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tržby ve vztahu k jednotlivým činnostem podnikatele.

K evidenci tržeb si budou muset všichni podnikatelé, kterých se EET týká, pořídit potřebné zařízení (např. pokladna, počítač, tablet). Zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje, každý podnikatel si tak bude moct pořídit takové zařízení, které mu bude vyhovovat a bude odpovídat jeho podnikatelské činnosti. Důležité je, aby zařízení bylo schopno prostřednictvím internetu odeslat požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy, přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK) a vystavit zákazníkovi účtenku.

Dalšími povinnosti podnikatele před zahájením evidence tržeb jsou:

1) Požádat o autentizační údaje (§ 13 ZoET)

Podnikatelé si musí předtím, než přijmou první evidovanou tržbu, zažádat o tzv. autentizační údaje, díky kterým se budou moct přihlašovat na portál správce daně. Žádost je možné podat elektronicky s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, anebo osobně u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně. Žádost rovněž může podat zplnomocněný zástupce podnikatele, přičemž podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. O autentizační údaje lze žádat od 1. září 2016.

2) Oznámit údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)

Před získáním certifikátu pro evidenci tržeb je podnikatel povinen oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Nemusí se jednat pouze o klasické kamenné prodejny, údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. Každá provozovna obdrží své identifikační číslo, které bude následně uváděno na účtence a bude zasíláno v datové zprávě příslušnému správci daně.

3) Získat certifikát pro evidenci tržeb (§ 15 ZoET)

Certifikáty pro evidenci tržeb, který si budou muset podnikatelé nainstalovat do svých pokladních zařízeních, slouží k jednoznačné identifikaci obsahu datových zpráv a podnikatele, který datovou zprávu posílá. Podnikatelé obdrží certifikát po získání autentizačních údajů, přičemž si podnikatelé budou moct zvolit, zda využijí jeden certifikát pro všechna svá podkladní zařízení, anebo více certifikátů. Dle § 16 ZoET je podnikatel povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Závěr 

Generální finanční ředitelství připravilo podrobný metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb [5], který slouží pro potřebu subjektů evidence tržeb i správce daně. Všem podnikatelům doporučuji se pečlivě na elektronickou evidenci tržeb připravit, aby se vyhnuli případným sankcím a pokutám ve správním řízení. Kontrolovat, udělovat sankce a provádět kontrolní nákupy budou orgány Finanční správy a Celní správy.


[1] Finanční správa. Proč evidence tržeb? Hlavní důvody pro zavedení evidence tržeb. Cit. 19. 9. 2016. 
[2] Finanční správa. Mýty a fakta. Reakce na zavádějící informace k evidenci tržeb v médiích. Cit. 19. 9. 2016. 
[3] Finanční správa. Kdo eviduje tržby, jaké tržby budou poplatníci evidovat, a které tržby budou z evidence tržeb vyloučené.
[4] Klasifikace ekonomických subjektů - např., dostupné na www.
[5] Dostupné na www.

Tento článek byl dne 22. 11. 2016 publikován na portále epravo.cz.