Rozsah ochrany černobílých ochranných známek

12.06.2023

Autor: Mgr. Vítek Švejda, advokátní koncipient

Ačkoliv společná praxe členských států EU týkající se rozsahu ochrany černobílých známek je zavedena již od roku 2014, stále se při registraci obrazových ochranných známek setkáváme s přístupem, že registrace černobílého provedení obrazové ochranné známky je pro klienta výhodnější, jelikož přináší vyšší rozsah ochrany než registrace konkrétní barevné varianty.

Před zavedením společné praxe uplatňovaly unijní státy, z nichž pouze tři měly v této oblasti zavedenou přesnou metodiku, poměrně rozlišné přístupy k rozsahu ochrany černobílých ochranných známek. Ty se pohybovaly v rozmezí od "black and white covers all" až po přístup "what you see is what you get." Právě s přístupem black and white covers all se setkáváme dodnes.

Rozdílné přístupy národních úřadů lze ukázat na výsledku ankety, kterou si nechal zpracovat OHIM. Úřady v ní byly dotázány, zda by vyobrazenou dřívější černobílou ochrannou známku považovaly za totožnou pro účely: (i) uplatnění priority, (ii) posouzení relativních důvodů pro zamítnutí a (iii) prokázání řádného užívání.

©EUIPO Learning Portal


V rámci Konvergenčního programu CP 4 se proto většina národních úřadů členských států dohodla na zásadách společné praxe ohledně ochranných známek v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy. Tyto zásady vymezují mj. jednotné pojetí totožnosti porovnávaných ochranných známek, vysvětlují pojem "nepatrný rozdíl" (včetně konkrétních příkladů) a v případě práva přednosti a relativních důvodů pro zamítnutí stanovují princip what you see is what you get. Byla opuštěna a zavržena myšlenka, že registrace černobílé varianty ochranné známky pokrývá i všechny její barevné varianty. Ochranné známky zapsané v černobílém provedení jsou tak chráněny pouze v tomto provedení.

Závěry společné praxe vychází i z rozhodovací praxe SDEU a byly jí následně potvrzeny, takže je lze vztáhnout i na unijní ochranné známky. Např. viz případ T-623/11 "Milanówek Cream Fudge" ze dne 9. dubna 2014:

  • 37. (…) "je třeba odmítnout argumenty žalobkyně, podle nichž se zápis ochranné známky "v černé a bílé barvě" vztahuje na "všechny kombinace barev, které jsou obsaženy v grafickém ztvárnění", a že "tudíž může požadovat ochranu jakékoliv kombinace vertikálních pruhů, složené z bílých pruhů a barevných pruhů, ať již jsou černé, oranžové nebo žluté barvy."

U uplatňování práva přednosti a posuzování relativních důvodů pro zamítnutí tak platí, že ochranná známka v černobílém provedení či v odstínech šedé barvy není totožná se stejným označením v barevném provedení, pokud rozdíly v barvách nejsou pouze nepatrné. Nepatrným rozdílem je pak takový rozdíl, který přiměřeně pozorný spotřebitel postřehne pouze při porovnání obou označení vedle sebe.

Naopak, u posouzení řádného užívání ochranné známky může mít relevanci i užívání barevných variant daného označení, pokud: (i) slovní/obrazové prvky se shodují a jsou hlavními rozlišovacími prvky, (ii) je zachován kontrast odstínů, (iii) barva nebo kombinace barev nemají samy o sobě rozlišovací způsobilost a (iv) barva není jedním z hlavních faktorů, které přispívají k celkové rozlišovací způsobilosti označení.


Článek byl publikován na webu Právníprostor.cz