Střet zájmů člena statutárního orgánu

06.04.2023

Jak je to se střetem zájmů statutára po celkem zásadním rozhodnutí Nejvyššího soudu?

Na toto témě se zaměřila kolegyně Pavla Komendová ve svém článku publikovaném v nejnovějším vydání časopisu Statutární zástupce firmy vydavatelství Forum Media ČR.

A jaké jsou tedy základní závěry rozhodnutí NS ve věci střetu zájmů? 

Na střet zájmů zástupce (statutára) a zastoupeného (společnosti) se přednostně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích, neb předpisy upravují dvě různá pravidla pro střet zájmů:

Občanský zákoník -> rozpor mezi zájmy zástupce a zastoupeného -> zástupce není oprávněn zastupovat.

Zákon o obchodních korporacích –> rozpor mezi zájmy zástupce a zastoupeného -> statutár dodržel pravidla stanovená v §54 ZOK (informační povinnost) -> střet mu nebrání korporaci zastoupit.

Pokud ale statutár pravidla stanovená v § 54 ZOK nedodrží, řídí se obecnými ustanoveními NOZ a není oprávněn společnost zastoupit.

V důsledku pak jedná-li zástupce, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy zastoupeného, 

🅰️ - je tímto jednáním zastoupený vázán vždy, byla-li třetí osoba (s níž zástupce jednal) v dobré víře, nebo 

🅱️ - v případě nedostatku dobré víry třetí osoby zástupce není jednáním zástupce vázán, takové jednaní není postiženo relativní ani absolutní neplatnostídle vůle zastoupené korporace lze toto jednání v souladu s § 440 o. z. dodatečně schválit (tzv. ratihabovat).