SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto dobrovolně a svobodně dávám společnosti:

Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 062 04 872, se sídlem Florianova 440/17, Královo Pole, 612 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100699, telefonní kontakt: +420 775 013 212, e-mailový kontakt: office@akskp.cz,

souhlas se zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu a při zachování a dodržení níže uvedených podmínek:

Rozsah zpracování na základě tohoto souhlasu: životopis včetně osobních údajů v něm uvedených.

Účel zpracování: konání výběrových řízení pořádaných Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář, evidování uchazeče o zaměstnání jakožto potenciálního zaměstnance Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář, evidování zájemce o spolupráci jakožto potenciální spolupracující subjekt společnosti Šetina, Komendová & Partners s.r.o.

Doba zpracovávání údajů: Souhlas je udělen na dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.

Příjemci osobních údajů: Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář nepředává osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu žádnému jinému správci.

Práva Subjektu údajů: Máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost osobních údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování, (vii) podat stížnost u dozorového úřadu, (viii) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a (ix) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů. Bližší specifikace práv je uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde

Právo odvolat souhlas: Jsem si vědom/a skutečnosti, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním písemného odvolání souhlasu na kontaktní e-mailovou adresu office@akskp.cz.

Souhlas je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).